• เรียนภาษาญี่ปุ่น
 • ทำไมต้องอินเตอร์คัลท์
 • สำหรับบริษัท ・ สถาบันการศึกษา ・ หน่วยงานรัฐบาล
 1. หน้าแรก > 
 2. เรียนภาษาญี่ปุ่น > 
 3. หลักสูตรระยะยาว

จุดเด่นของหลักสูตรระยะยาว

 • ใน 1 ปี มี 4 ภาคเรียน สามารถเลือกเข้าเรียนได้ 4 ช่วงเวลา ( เมษายน กรกฎาคม ตุลาคมและมกราคม)
  เมื่อเริ่มคิดอยากเรียนก็สามารถสมัครได้
 • สามารถเลือกคลาสเรียนตามวัตถุประสงค์ได้ เช่น ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
  ฝึกทำข้อสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น (EJU) ฝึกทำข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT)
  ภาคเรียนฤดูหนาว เดือนมกราคมจะเปิดคอร์สอบรมเพื่อเป็นครูสอนภาษาญี่ปุ่น สำหรับชาวต่างชาติด้วย
 • ในคลาสมีอาจารย์ที่ปรึกษา คอยให้คำแนะนำนักเรียนเป็นรายบุคคลได้อย่างใกล้ชิด
 • มีการใช้ข้อมูลของข้อสอบเก่าอ้างอิง เพื่อแนะแนวการเข้าศึกษาต่อในระดับสูง
  รวมถึงการให้คำแนะนำปรึกษา สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
 • เพราะในทุก ๆ ระดับจะมีนักเรียนที่มาจากประเทศที่ใช้คันจิและประเทศที่ไม่ได้ใช้คันจิ แม้จะเป็นนักเรียนที่มาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้คันจิ ก็สามารถเรียนได้อย่างวางใจ
 • มีการจัดกิจกรรมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับคนญี่ปุ่น รวมถึงกิจกรรมทางวัฒนธรรมในโอกาสต่าง ๆ เป็นการเพิ่มโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นที่เรียนมาในห้องเรียนมากขึ้น
 • ข้อสอบที่ใช้ในการฝึกทดลองสอบเป็นข้อสอบที่ทางโรงเรียนจัดทำขึ้นโดยเฉพาะ ทั้งการทดลองสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น ( EJU ) การทดลองสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT)

บทเรียน

การจัดชั้นเรียน

แม้ว่านักเรียนแต่ละคนจะพูดว่าอยากเรียนภาษาญี่ปุ่นเหมือนกัน แต่ย่อมมีจุดมุ่งหมายแตกต่างกัน ที่โรงเรียน อินเตอร์คัลท์ มีคลาสเรียนให้เลือกตามจุดประสงค์และตามความต้องการของแต่ละคน ชั้นเรียนจะประกอบไปด้วย คลาสเรียนภาษาญี่ปุ่นทั่วไป คลาสเรียนที่แบ่งตามวัตถุประสงค์ และคลาสเรียนคันจิ

คลาสเรียนภาษาญี่ปุ่นทั่วไป

・แบ่งคลาสตามระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น
・เพิ่มพูนความรู้ทางด้านไวยากรณ์ การใช้รูปประโยคต่าง ๆ เสริมทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งสี่ด้าน

คลาสเรียนแบ่งตามวัตถุประสงค์

การเรียนภาษาญี่ปุ่นที่มีเป้าหมายต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น อยากสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นให้ผ่าน อยากเข้ามหาวิทยาลัยหรือบัณฑิตวิทยาลัยที่ญี่ปุ่น อยากเรียนภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ อยากเรียนวัฒนธรรมญี่ปุ่นมากกว่านี้
มีคลาสเรียนให้เลือกตามวัตถุประสงค์ของแต่ละคน
คลาสแบ่งตามวัตถุประสงค์ จะเริ่มตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป

คลาสคันจิ

แบ่งผู้เรียนเป็นนักเรียนที่มาจากประเทศที่ใช้คันจิ และประเทศที่ไม่ได้ใช้คันจิ

<ช่วงเวลาใน 1 สัปดาห์>

คลาสเรียนชั้นต้น ระดับ 1-2

ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
คันจิ

คลาสเรียนชั้นกลาง ระดับ 3-4

คลาสเรียนแบ่งตามวัตถุประสงค์
ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
คันจิ

คลาสเรียน ชั้นสูง ระดับ 5 ขึ้นไป

คลาสเรียนแบ่งตามวัตถุประสงค์
ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
คันจิ

ระยะเวลาเรียนกับระดับความรู้

ระดับ ระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ระดับของการสอบ
JLPT
ระดับของ
CEFR
ชั้นต้น 3 เดือนในแต่ละระดับ 1 สามารถพูดภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวันได้แบบง่าย ๆ N5 A1
2 จบโครงสร้างไวยากรณ์ระดับพื้นฐาน นอกจากพูดภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวันได้แล้ว ยังสามารถแสดงความคิดเห็นหรือข้อสรุปได้ N4 A2
ชั้นกลาง 3 สามารถพูดสนทนาในแบบที่ใจคิดอย่างลื่นไหล ไม่สะดุด N3
4 สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการพูดไปตามสถานการณ์และระดับของคู่สนทนาได้ นอกจากนี้ยังโต้ตอบบทสนทนาที่ซับซ้อนได้ B1
5 สามารถเข้าใจและจับประเด็นของนิตยสารหรือหนังสือพิมพ์ พร้อมทั้งสามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองได้ N2
ชั้นสูง 6 สามารถแสดงออกถึงความคิดโยใช้คำศัพท์อย่างถูกต้อง สามารถโต้ตอบการอภิปราย หรือข้อถกเถียงได้ B2
7 สามารถอ่านประโยคที่ซับซ้อนได้และสรุปประเด็นสำคัญของนิยายหรือวิทยานิพนธ์ได้ N1
8 สามารถเข้าใจเนื้อหาที่คนญี่ปุ่นอ่านและฟังตามปรกติได้อย่างไม่มีปัญหา C1
9 สามารถพูดข้อถกเถียงที่ซับซ้อนเป็นนามธรรมได้อย่างต่อเนื่อง สามารถโต้ตอบหัวข้อสนทนาที่กว้างมากขึ้น
10 สามารถเขียนวิทยานิพนธ์และเข้าใจชั้นเรียนในมหาวิทยาลัยได้ C2
11 มีความรู้ความสามารถใกล้เคียงกับคนญี่ปุ่น มีทักษะความชำนาญทั้งหมด

การเข้าระดับชั้นเรียน จะพิจารณาจากการสอบแบ่งระดับ

รายวิชาเลือกตามจุดประสงค์

เพื่อการเตรียมสอบ

ชื่อรายวิชา ภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิ ภาคเรียนฤดูร้อน ภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง ภาคเรียนฤดูหนาว
ฝึกการทำข้อสอบสอบวัดระดับ N1
ฝึกการทำข้อสอบสอบวัดระดับ N2
ฝึกการทำข้อสอบสอบวัดระดับ N3
EJU ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิชาการฟังเพื่อความเข้าใจ / การฟังและอ่านเพื่อความเข้าใจ
EJU ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิชาการอ่านเพื่อความเข้าใจ
EJU ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย การจดโน้ตย่อ
EJU ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิชาความรู้ทั่วไป
พื้นฐานการเขียนบทความสั้น ๆ
ตรียมสัมมนาระดับบัณฑิตวิทยาลัย

เกี่ยวกับธุรกิจ

ชื่อรายวิชา ภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิ ภาคเรียนฤดูร้อน ภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง ภาคเรียนฤดูหนาว
การสื่อสารทางธุรกิจ 1
การสื่อสารทางธุรกิจ 2
การสื่อสารทางธุรกิจ 3
การนำเสนอเชิงธุรกิจ
พัฒนาความสามารถในการนำเสนอตนเอง (เขียน / พูด)
วัฒนธรรมและมารยาททางธุรกิจ
ภาษาสุภาพทางธุรกิจ – การแสดงการต้อนรับ
อ่านเอกสาร ค้นหาข้อมูลและการคิดในเชิงธุรกิจ
การโทรศัพท์เชิงธุรกิจ
ชมวิดีโอเชิงธุรกิจเช่น ข่าว สารคดี
การเขียนเชิงธุรกิจ
คำศัพท์เชิงธุรกิจ

เกี่ยวกับการศึกษาทั่วไป

ชื่อรายวิชา ภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิ ภาคเรียนฤดูร้อน ภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง ภาคเรียนฤดูหนาว
ภาษาญี่ปุ่นที่คนญี่ปุ่นพูดไปอย่างธรรมชาติโดยไม่สังเกต
รู้จักโตเกียว
ภูมิศาสตร์ของญี่ปุ่น
วัฒนธรรมญี่ปุ่น
การ์ตูน
ภาษาญี่ปุ่นจากเพลง
เกมส์ปริศนาคันจิ
ภาษาโอซาก้า
อ่านหนังสือกันเถอะ
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นกับฤดูกาล
ข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน

พัฒนาความสามารถให้สูงขึ้น

ชื่อรายวิชา ภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิ ภาคเรียนฤดูร้อน ภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง ภาคเรียนฤดูหนาว
สนุกกับคันจิ พัฒนาคันจิสำหรับคนที่ไม่ถนัดคันจิ
คลินิคการออกเสียง
ข่าวสาร , โสตทัศนะ
การฟัง
การอ่าน
การเขียนให้ถูกต้อง
การเขียนให้มากขึ้น
การเขียนอย่างสนุก
พูดแล้วเขียน

อบรมการสอนภาษาญี่ปุ่น

ชื่อรายวิชา ภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิ ภาคเรียนฤดูร้อน ภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง ภาคเรียนฤดูหนาว
หลักสูตรอบรมการสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับชาวต่างชาติ

อาจมีกรณีที่ไม่สามารถเปิดหลักสูตรได้เนื่องจากจำนวนนักเรียน

เสียงจากรุ่นพี่

เกี่ยวกับการศึกษาต่อระดับสูง

เมื่อพูดถึงการศึกษาต่อ ไม่ว่าจะเรียนต่อมหาวิทยาลัยก็ดี หรือจะเรียนต่อด้านวิชาชีพก็ดี การเตรียมตัวเพื่อเข้าเรียนต่อจะแตกต่างกันไป ที่อินเตอร์คัลท์รองรับทุกเป้าหมายในการศึกษาต่อของนักเรียน มีการแนะนำและชี้แนะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย รวมถึงผู้ที่จะเรียนต่อบัณฑิตวิทยาลัย

การแนะแนวศึกษาต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

ค่าเล่าเรียน การเปิดภาคเรียน ชั่วโมงเรียน

ระยะเวลาการเรียน ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน ค่ากิจกรรม ค่าสิ่งอำนวยความสะดวก ค่าประกัน รวม
1 ปี ¥20,000 ¥60,000 ¥700,000 ¥36,000 ¥24,000 ¥10,000 ¥850,000
1 ปี 3 เดือน ¥20,000 ¥60,000 ¥875,000 ¥48,000 ¥30,000 ¥13,300 ¥1,046,300
1 ปี 6 เดือน ¥20,000 ¥60,000 ¥1,050,000 ¥54,000 ¥36,000 ¥15,800 ¥1,235,800
1 ปี 9 เดือน ¥20,000 ¥60,000 ¥1,225,000 ¥69,000 ¥42,000 ¥17,900 ¥1,433,900
2 ปี ¥20,000 ¥60,000 ¥1,400,000 ¥72,000 ¥48,000 ¥20,000 ¥1,620,000

ระบบการให้ทุนการศึกษา

นักเรียนที่เข้าเรียนสม่ำเสมอ ผลการเรียนดี ความประพฤติดีจะมีโอกาสที่จะได้รับทุนการศึกษา

เกี่ยวกับระยะเวลาเรียนและระยะเวลาการสมัคร ในกรณีที่เข้าศึกษาด้วยวีซ่านักเรียน

ในกรณีเข้าเรียนในหลักสูตรระยะยาวโดยได้รับวีซ่านักเรียน จะต้องใช้เวลาในการดำเนินการนานพอสมควร มาเตรียมการแบบเป็นขั้นตอนกัน
( ขั้นตอนการสมัครหลักสูตรระยะยาว )
การสมัครที่ประเทศญี่ปุ่น จะรับเอกสารการสมัครประมาณหกเดือนล่วงหน้าก่อนเข้าเรียน
ในกรณีสมัครจากนอกประเทศญี่ปุ่น กรุณาติดต่อสำนักงานของโรงเรียนในต่างประเทศ หรือสอบถามมาทางแบบฟอร์มการถามข้อมูล

ช่วงเวลาการเปิดภาคเรียน หลักสูตร ปิดรับสมัคร (ในประเทศญี่ปุ่น)
เมษายน หลักสูตร 1 ปี สิ้นเดือนตุลาคมของปีก่อน
หลักสูตร 2ปี
กรกฎาคม หลักสูตร 1 ปี 9 เดือน ปลายเดือน กุมภาพันธ์
ตุลาคม หลักสูตร 1 ปี 6 เดือน ปลายเดือน เมษายน
มกราคม หลักสูตร 1 ปี 3 เดือน ปลายเดือน สิงหาคม

เกี่ยวกับชั่วโมงเรียน

ชั่วโมงเรียน 4 คาบ ๆ ละ 50 นาที
เรียนช่วงเช้าหรือช่วงบ่าย
เรียนช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายจะกำหนดจากระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น
นักเรียนไม่สามารถเลือกได้
ระดับต้น ถึงระดับกลางช่วงแรก จะเรียนในช่วงบ่าย
ระดับกลางช่วงหลัง ถึงระดับสูง จะเรียนในช่วงเช้า

เรียนช่วงเช้า

คาบเรียนที่ 1 9:15~10:05
คาบเรียนที่ 2 10:15~11:05
คาบเรียนที่ 3 11:15~12:05
คาบเรียนที่ 4 12:15~13:05

เรียนช่วงบ่าย

คาบเรียนที่ 1 13:25~14:15
คาบเรียนที่ 2 14:25~15:15
คาบเรียนที่ 3 15:25~16:15
คาบเรียนที่ 4 16:25~17:15

การดำเนินชีวิตที่ญี่ปุ่นและที่โรงเรียน

กิจกรรมต่าง ๆ
ขั้นตอนการสมัครเข้าเรียน
แนะนำที่พัก
การดำเนินชีวิตที่ญี่ปุ่น
Intercultural Institute of Japan  Akihabara School
TEL : +813-5816-4861    FAX : +813-5816-4862
2-20-9, Taito, Taito-ku Tokyo 110-0016
(c) 2006 - 2013 Intercultural Institute of Japan. All Rights reserved.