• เรียนภาษาญี่ปุ่น
  • ทำไมต้องอินเตอร์คัลท์
  • สำหรับบริษัท ・ สถาบันการศึกษา ・ หน่วยงานรัฐบาล
  1. หน้าแรก > 
  2. เรียนภาษาญี่ปุ่น > 
  3. ค่าเล่าเรียน , มาตรการณ์การคืนเงิน

ตารางค่าเล่าเรียน

หลักสูตรระยะสั้น (Weekly course)

ค่าแรกเข้า
มีประวัติการเข้าเรียน หลักสูตรระยะสั้น (Weekly course) ・ หลักสูตรระยะยาว
ไม่มี มี
¥20,000 การยกเว้น
ค่าเล่าเรียน
กำหนดระยะเวลาเรียน ค่าเล่าเรียน
1 อาทิตย์ ¥25,000
2 อาทิตย์ ¥50,000
3 อาทิตย์ ¥75,000
4 อาทิตย์ ¥100,000
5 อาทิตย์ ¥125,000
6 อาทิตย์ ¥150,000
7 อาทิตย์ ¥175,000
8 อาทิตย์ ¥200,000
9 อาทิตย์ ¥225,000
10 อาทิตย์ ¥250,000
11 อาทิตย์ ¥275,000
12 อาทิตย์ ¥300,000
ลองคำนวณค่าใช้จ่าย

หลักสูตรระยะยาว

ระยะเวลาการเรียน ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน ค่ากิจกรรม ค่าสิ่งอำนวยความสะดวก ค่าประกัน รวม
1 ปี ¥20,000 ¥60,000 ¥700,000 ¥36,000 ¥24,000 ¥10,000 ¥850,000
1 ปี 3 เดือน ¥20,000 ¥60,000 ¥875,000 ¥48,000 ¥30,000 ¥13,300 ¥1,046,300
1 ปี 6 เดือน ¥20,000 ¥60,000 ¥1,050,000 ¥54,000 ¥36,000 ¥15,800 ¥1,235,800
1 ปี 9 เดือน ¥20,000 ¥60,000 ¥1,225,000 ¥69,000 ¥42,000 ¥17,900 ¥1,433,900
2 ปี ¥20,000 ¥60,000 ¥1,400,000 ¥72,000 ¥48,000 ¥20,000 ¥1,620,000
ลองคำนวณค่าใช้จ่าย

หลักสูตร ช่วงเช้า ช่วงเย็น และวันเสาร์

เรียนช่วงเช้า เรียนช่วงเย็น เรียนวันเสาร์
การแบ่งเวลา 7:50-8:40(50 นาที×1) 18:30-20:00(40 นาที×2) 9:30-12:20(50 นาที×3)
จำนวนครั้งต่อสัปดาห์ 3 2 1
ค่าใช้จ่ายต่อสัปดาห์ 6,000 เยน 6,400 เยน 6,000 เยน

คลาสเรียนส่วนตัว

จำนวนเวลา ค่าเล่าเรียน
1 คาบ (50 นาที) 6,900 เยน
2 คาบ (100 นาที) 13,800 เยน
3 คาบ (150 นาที) 20,700 เยน

คลาสเรียนกลุ่มย่อย (2 คนขึ้นไป)

จำนวนผู้เข้าเรียน ค่าเรียนต่อ 50 นาที
2 ท่าน 3,700 เยน
3 ท่าน 3,200 เยน

※ค่าเล่าเรียนข้างต้นเป็นค่าเล่าเรียนสำหรับ 1 คน
※ชั่วโมงเรียน 7:40-21:00 น. วันจันทร์-วันเสาร์
※ยังไม่รวมค่าหนังสือเรียนและค่าเดินทางของอาจารย์ผู้ไปสอนนอกสถานที่ ( 1,200เยนต่อวัน )
กรณีค่าเดินทางเกิน1,200เยน ให้ชำระตามจริง
※ในกรณียกเลิกการเรียน หลังเวลา 17.00 น ในวันทำการก่อนวันเรียน นับเป็น 1 ครั้ง และไม่สามารถเรียกเงินคืนได้
กรณีที่แจ้งภายใน 17.00 น ในวันทำการก่อนวันเรียน จะได้รับการเรียนชดเชยในวันที่เหมาะสม
※ในกรณีที่ยกเลิกการเรียนโดยติดต่อทางอีเมล์ จะถือว่าเป็นการยกเลิกได้ก็ต่อเมื่อ ได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้ว

ลองคำนวณค่าใช้จ่าย

ระบบการคืนเงิน ( Refund )

หลักสูตรระยะสั้นรายสัปดาห์ (Weekly Course)

กรณีที่จะยกเลิกชั่วโมงเรียน กรุณาแจ้งภายในวันศุกร์ของ2 อาทิตย์ก่อน โดยจะต้องเสียค่ายกเลิกการเรียน 5,000 เยนต่อสัปดาห์
การคำนวณเงินจะคำนวณเป็นรายสัปดาห์ ไม่คำนวณตามอัตรารายวัน
นักเรียนที่ชำระเงินให้แก่สำนักงานตัวแทนในประทศของตนจะได้รับเงินค่าเล่าเรียนคืนจากสำนักงานตัวแทน

【ตัวอย่าง】
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
  
 วันหมดเขต ( วันที่ 6 )
  
 สัปดาห์ที่อยากยกเลิก

ในกรณีที่ต้องการยกเลิกชั่วโมงเรียนในสัปดาห์ของวันที่15 กรุณามาดำเนินการที่สำนักงานภายในวันที่ 6
ถ้าดำเนินการหลังจากนั้นจะไม่ได้รับเงินค่าเล่าเรียนคืน

หลักสูตรตอนเช้า ตอนเย็น และวันเสาร์ เป็นระเบียบเดียวกับหลักสูตรรายสัปดาห์ (Weekly Course)

หลักสูตรระยะยาว

ก่อนเดินทางมาญี่ปุ่น

・ในกรณีที่ยังไม่ได้รับใบรับรองสถานภาพการพำนัก แต่ชำระเงินค่าแรกเข้ามาล่วงหน้าแล้ว จะคืนเงินค่าแรกเข้า
・ในกรณีที่ทางสถานทูตในต่างประเทศปฏิเสธการออกวีซ่า หลังจากที่ชำระเงินค่าเล่าเรียนแล้ว จะได้รับเงินค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน ค่ากิจกรรม ค่าสิ่งอำนวยความสะดวก และค่าประกันคืน ยกเว้นค่าสมัครจะไม่ได้รับคืน ซึ่งในกรณีนี้จะต้องมีเอกสารแสดงหลักฐานว่าถูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูตมาแสดงด้วย
・ในกรณีที่ทางสถานทูตในต่างประเทศได้ออกวีซ่าให้แล้ว แต่ท่านยกเลิกการเดินทางมาเรียนด้วยเหตุผลส่วนตัว จะได้รับเงินค่าเล่าเรียน ค่ากิจกรรม ค่าสิ่งอำนวยความสะดวก และค่าประกันคืน ยกเว้นค่าสมัครและค่าแรกเข้าจะไม่ได้รับคืน ซึ่งในกรณีนี้ จะต้องมีเอกสารแสดงหลักฐานการยกเลิกวีซ่ามาแสดงด้วย

หลังจากเดินทางมาถึงญี่ปุ่น

・เมื่อมาถึงญี่ปุ่น หากยกเลิกการเรียน จะไม่ได้รับเงินค่าเล่าเรียน ค่ากิจกรรม ค่าสิ่งอำนวยความสะดวก และค่าประกันคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
・ในกรณีที่จะลาออกหลังจาก 6 เดือน กรุณาติดต่อสอบถามทางโรงเรียนเกี่ยวกับเงื่อนไขเรื่องค่าเล่าเรียน
・ค่ากิจกรรม ค่าสิ่งอำนวยความสะดวก ค่าประกันของนักเรียนต่างชาติ ของแต่ละปี หลังจากเริ่มเรียนแล้วจะไม่ได้รับคืน
・ในกรณีที่มีเหตุการณ์ทางภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ โรคติดต่อ การประท้วง หรือมีการหยุดระบบการคมนาคมเนื่องจากสภาพอากาศ ที่นอกเหนือจากความรับผิดชอบของโรงเรียน อันก่อให้เกิดความจำเป็นที่จะต้องปิดโรงเรียนชั่วคราว หรืองดการเรียนการสอน จะไม่มีการคืนเงินค่าเล่าเรียนใด ๆ ทั้งสิ้น

คลาสเรียนส่วนตัว กลุ่มย่อย

・หลังจากที่ชำระเงินแล้ว จะไม่ได้รับเงินคืน
・ในกรณีที่จะเปลี่ยนเวลาหรือยกเลิกการเรียน จะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ภายในเวลา 17.00 น ของวันทำการก่อนวันเรียน
 ในกรณีที่ติดต่อแจ้งทางโรงเรียนล่วงหน้า ค่าเล่าเรียนของวันนั้นจะยกไปเป็นส่วนของครั้งถัดไป
 ในกรณีที่แจ้งยกเลิการเรียนหลังเวลา 17.00 น ของวันทำการก่อนวันเรียน จะถือว่าต้องเสียค่าเล่าเรียนของวันนั้น
 ในกรณีที่ยกเลิกการเรียนโดยติดต่อทางอีเมล์ จะถือว่าเป็นการยกเลิกได้ก็ต่อเมื่อ ได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้ว

Intercultural Institute of Japan  Akihabara School
TEL : +813-5816-4861    FAX : +813-5816-4862
2-20-9, Taito, Taito-ku Tokyo 110-0016
(c) 2006 - 2013 Intercultural Institute of Japan. All Rights reserved.