• ေက်ာင္း၊ သင္တန္းခ်ိန္ႏွင့္ပတ္သက္၍
  • ေနထိုင္ရာအေဆာင္၊ စီနီယာစကားသံ
  • အပတ္စဥ္သင္တန္းမ်ား
  • ကာလရွည္သင္တန္း
  • အထူးသင္တန္းမ်ား
  • ေက်ာင္းလခ
  1. Index Page

Kursus spesial

  • Intercultural institute of Japan  facebook
  • အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ စံုစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ားမွာအဂၤလိပ္ ဘာသာစာမ်က္ႏွာတြင္ ၾကည့္ပါ
Scuola di lingua giapponese ad Akihabara, Tokyo
TEL : +813-5816-4861    FAX : +813-5816-4862
2-20-9, Taito, Taito-ku Tokyo 110-0016
(c) 2006 - 2016 Intercultural institute of japan. All Rights reserved.